Cách tính tuổi hợp với hướng khi mua đất Hòa Liên

Các hướng đất được gộp thành hai  nhóm là đông tứ trạch và tây tứ trạch. Những người đông tứ trạch hợp với hướng chính đông, chính nam, chính bắc và đông nam. Còn những người tây tứ trạch thì hợp với hướng chính tây, tây bắc, tây nam và đông bắc. Vậy, cách tính …